Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu prowadzi działalność wydawniczą już od 2002 roku. Oficjalnie Wydawnictwo Uczelniane zostało utworzone w 2009 roku, a w 2010 roku przekształcono je w Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zasady funkcjonowania Wydawnictwa określa Regulamin Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 96/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2017.

Wydawnictwo publikuje prace o profilu naukowym w formie tradycyjnej (druk) i elektronicznej (open access) przede wszystkim z obszaru nauk społecznych, nauk humanistycznych, a także nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jednym z głównych celów Wydawnictwa jest publikacja prac niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i rozwoju naukowego kadry akademickiej, m.in. monografii naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych, publikacji pokonferencyjnych, skryptów, podręczników, materiałów pokonferencyjnych (również studenckich), a także artykułów naukowych w ramach własnych czasopism naukowych („Eruditio et Ars” i „STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka • Społeczeństwo • Środowisko”).

Ważnym aspektem działalności Wydawnictwa jest także współpraca w ramach porozumień i organizowanych konferencji naukowych z różnorodnymi ośrodkami akademickimi zarówno w kraju, jak i za granicą. Corocznie od 2007 roku wydawane jest Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves / Acta Paedagogicae, współtworzone z pracownikami dydaktycznymi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja), a od 2008 roku publikacja przygotowywana we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia).

Powstają także prace będące pokłosiem projektów artystycznych oraz studenckich konferencji naukowych, które dla młodych osób są cennym doświadczeniem i możliwością poszerzania horyzontów naukowych.

Prace nadsyłane do Wydawnictwa podlegają określonej i wielopłaszczyznowej procedurze wydawniczej, której głównymi elementami są: wstępna ocena pod kątem wymogów formalnych, poziomu merytorycznego i językowego, weryfikacja przez system Antyplagiat (plagiat.pl – w trakcie wdrażania), a następnie obowiązkowa (co najmniej jedna, anonimowa w trakcie procesu wydawniczego) recenzja sporządzana przez pracownika naukowego spoza Uczelni, wskazywanego przez Radę Naukową z przestrzeganiem zasady przeciwdziałania konfliktom interesów na linii autor – recenzent.
Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swojej działalności opiera się na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.

Wydawnictwo Naukowe znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw wysoko punktowanych (poziom I) – Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – zgodnie z którym monografie naukowe w nim publikowane otrzymują aż 80 punktów!